FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

1. นักศึกษาต้องสอบผ่านคอมพิวเตอร์ก่อนจบทุกคนใช่ใหม ?

     answer : ทุกคนต้องสอบผ่านเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ฯ ไม่ผ่านก็ไม่จบการศึกษา โดยเริ่มสอบเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3

2. ข้อสอบเป็นแบบใหน สอบอย่างไร ?

    answer : สอบปรนัย(เริ่ม 1/57) สอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์เนื้อหาการใช้งานโปรแกรม Word ,Excel , PowerPoint รุ่น 2013 ภาษาอังกฤษวิชาละ 40 ข้อ

3. เกณฑ์การสอบเป็นอย่างไร ?

    answer :  ผู้ที่ผ่านต้องได้คะแนน 60% ขึ้นไปของทั้ง 3 โปรแกรมจึงถือว่าผ่าน

4. ถ้าไม่ผ่านจะทำอย่างไร ?

     answer : ต้องสอบแก้ตัวเฉพาะโปรแกรมที่ยังไม่ผ่าน เช่นผ่าน word กับ PowerPoint แต่ excel ตกก็สอบแก้ตัวเฉพาะ excel

5. เปิดสอบแก้ตัวที่ใหน เมื่อใหร่ ?

     answer : เปิดให้ลงทะเบียนที่ web นี้ให้ติดตามประกาศจะมีเป็นระยะ ที่เมนูข่าวสาร, Facebook EIT.CRRU, เว็บสำนักวิทยบริการฯ http://aritc.crru.ac.th

6. มีค่าลงทะเบียนใหม ?

     answer : สอบครั้แรกจะไม่มี แต่สอบแก้ตัวจะมีค่าลงทะเบียน 100 บาทต่อครั้ง เป็นแบบเหมาจ่าย จะสอบ 1, 2 หรือ 3 โปรแกรมจะเสีย 100 เท่านั้น

7. ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบแก้ตัวเป็นอย่างไร ?

     answer : มีสามขั้น 1. ลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนดให้ลงทะเบียนใน web นี้ 

                               2. ชำระค่าลงทะเบียนในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถฝากให้เพื่อนมาชำระแทน

                               3. มาสอบตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้บัตรนักศึกษาเท่านั้น ถ้าไม่มีให้ติดต่อขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสำนักส่งเสริม ฯ

8. ผู้ที่ลงทะเบียนสอบแก้ตัวแล้วไม่มาชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนดจะเป็นอย่างไร ?

     answer : ระบบจะตัดชื่อออกและจะไม่มีสิทธิ์สอบตามวันเวลาที่ได้ลงทะเบียน สามารถดูที่เมนู รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ เพื่อตรวจสอบ

9. ผลสอบประกาศเมื่อใหร่ ?

    answer : ตามเวลาที่กำหนด ในการสอบแต่ละครั้งจะกำหนดวันเวลาลงทะเบียน, เวลาสอบ, เวลาประกาศผลสอบอย่างชัดเจน

10. จะส่งผลสอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ เมื่อใด ?

    answer : ถัดจากวันประกาศผลสอบ 3 วันทำการ