รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาที่ผ่านการประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย :

ปีการศึกษาที่จบ :
       
       
เฉพาะคณะ/สำนักวิชา :    
       
พิมพ์รายงานสถานะการทดสอบ :    
     
     

                                  * พิมพ์ไม่ขึ้นโปรดเปิด pop up แล้วพิมพ์อีกครัง  

                                  * สามารถ export เป็น excel