รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านและไม่ผ่านการสอบ EIT แยกตามคณะ/สำนักวิชา :

เลือกนักศึกษารุ่น :
       
เลือกสถานะ :    
     
       
       
     
     

                                  * พิมพ์ไม่ขึ้นโปรดเปิด pop up แล้วพิมพ์อีกครัง