สรุปจำนวนและรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน/ผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการสอบแยกตามคณะ/สำนักวิชา :

       
  1. พิมพ์สรุปจำนวน เลือกวันที่สอบ  
           วันที่สอบ :    ถึงวันที่ :
     
     
       
  2. พิมพ์รายชื่อ เลือกสถานะ :    
             
             
             
     
   
       
   
  note : ใช้ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป