จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่าน การสอบ EIT ครั้งแรกแยกตามคณะ/สำนักวิชา (สอบรอบแรก)

ประจำปี :
นักศึกษารหัส :
       
* พิมพ์ไม่ขึ้นโปรดเปิด pop up แล้วพิมพ์อีกครัง