จำนวนและรายชื่อนักศึกษา(กำลังศึกษา)ที่ไม่ผ่านการสอบ EIT แยกตามปีที่เข้าศึกษา, คณะ/สำนักวิชา :

1. แปดปีย้อนหลัง  :  
     
2. เลือกปี :
   
3. เลือกคณะ/สำนัก :